Slovak English French German

Modulový konštrukčný systém φ - ha

Naša spoločnosť  vyvinula a uviedla na trh konštrukčné systémy vhodné na výstavbu nízkoenergetických domov (NED) a energeticky pasívnych domov (EPD).
Modulový konštrukčný systém sa predáva pod registrovanou obchodnou značkou: φ - ha.


 

Popis systému

Konštrukčný systém φ - ha (fí-ha) sa používa na obvodové steny a priečky. Systém φ - ha spĺňa všetky požiadavky technických noriem z hľadiska stability, únosnosti, tepelno-technických vlastností plášťov stavieb, požiarnej odolnosti ako i požiadavky na hygienickú nezávadnosť výrobkov a obytných priestorov.

Konštrukčný systém pozostáva z nasledovných konštrukčných prvkov:

 1. základových prahov
 2. modulov obvodových stien a priečok
 3. prekladov
 4. vencov

Základové prahy

Základový prah je štartovací dielec konštrukčného systému. Kotví sa priamo do základovej platne.

 

Moduly obvodových stien a priečok

Hrúbka modulov 150 mm sa používa na vnútorné priečky, alebo ako stratené debnenie pri liaporbetónových stenách. Hrúbka 300 mm je určená na obvodové steny nízko energetických stavieb, hrúbka 450 mm na obvodové steny energeticky pasívnych stavieb.
Montáž sa vykonáva suchou cestou, konštrukčný systém je demontovateľný.

 

Preklady

Preklady sa používajú na preklenutie stavebných otvorov pre okná v obvodových stenách a pre dvere v priečkach.

 

Vence

Vence ukončujú montáž steny alebo priečky.

Presnosť výroby modulov a dômyselné usporiadanie jednotlivých prvkov umožňuje dosiahnuť konštrukčnú variabilitu systému, jeho tuhosť a stabilitu, pričom celá montáž prebieha suchou cestou a je veľmi jednoduchá.

Vnútorný priestor modulov sa vyplňuje tepelnoizolačnou hmotou, pričom je možné zvoliť dva základné spôsoby:

 • A) tepelná izolácia sa vloží už vo výrobnej prevádzke, v tom prípade sa odporúča používať materiály, ktoré sú stlačiteľné s tvarovou pamäťou, ako sú napr. niektoré minerálne alebo sklené vlny.
 • B) tepelná izolácia sa vloží až po montáži stien a priečok priamo na stavbe, v takom prípade sa využíva fúkaná celulóza, drevné vlákno, vhodná je aj koroková drť a pod.

Pre viac informácií pozrite Tepelné izolácie.

Stavebnicový systém -ha je riešený tak jednoducho, že ho montážne môže zvládnuť aj technicky priemerne zdatný jedinec. Je preto vhodný pre individuálnych stavebníkov, ktorý sa rozhodli postaviť si dom svojpomocne, čím stavebník dosiahne zníženie investičných nákladov. Tu nájdete príklad skladby obvodovej steny.

Výstavba celého rodinného domu napreduje veľmi rýchlo, bez použitia zdvíhacích zariadení. Váha najväčšieho dielca bez tepelnej izolácie je cca 15 kg, čo umožňuje pohodlnú manipuláciu s modulom.

Skutočnosť, že počas montáže sa nemusí použiť žiadny mokrý proces, umožňuje vykonávať montáž aj v zimnom období pri teplotách pod bodom mrazu (najvýhodnejšie klimatické podmienky pre montovanie sú dokonca pri –3 až –8oC, pretože vtedy zaručene neprší).

Suchá forma výstavby je dôležitá i pre mikroklímu, pretože po ukončení montáže domu sa investor sťahuje do suchého, príjemného prostredia, na rozdiel od tradičných murovaných stavieb, kde je v prvých dvoch sezónach vlhkosť interiéru vysoká, čo nevplýva dobre ani na obyvateľov interiéru, ani na zariadenie interiéru.

Oblasť použitia

Konštrukčný systém -ha je vhodný pre všetky druhy stavieb, kde sa sleduje zámer významnej úspory energie na vykurovanie objektu. Zvlášť výhodný je pri realizáciách obytných stavieb, t.j. rodinných domov, bytových domov a zvlášť strešných nadstavieb bytových domov, kde sa oceňuje najmä:

 • a) nízke priťaženie objektu,
 • b) jednoduchá manipulácia a vertikálna doprava,
 • c) suchý proces montáže
 • d) rýchlosť montáže

Pri výstavbe svojpomocou garantujeme kvalitu dodaných stavebných dielcov, nepreberáme však záruku za vykonané montážne práce, ak nie je montáž dozorovaná nami povereným pracovníkom.

A) Komparatívne výhody „φ - ha“ v porovnaní s klasickými murovanými systémami :

 • Nameraný tepelný odpor pri hrúbke steny 39 cm je Rmin= 8,5 m2K/W (U= 0,1176).
 • Konštrukčný systém minimalizuje tepelné mosty.
 • Zaručuje krátku dobu výstavby.
 • Vylúčením mokrých procesov je odstránená sezónnosť výstavby, čo umožňuje stavať aj v zimnom období.
 • Konštrukčný systém ponúka hneď po nasťahovaní zdravé bývanie v suchom prostredí, postavenom len z ekologicky nezávadných materiálov.
 • Systém umožňuje ľahkú rozoberateľnosť bez poškodenia dielcov a tým ich opakované použitie pre iný objekt.
 • Stavaním drevených domov chránite životné prostredie.

B) Komparatívne výhody „φ - ha“ v porovnaní s panelovými drevostavbami:

 • Jednoduchá a ľahká manipulácia a montáž.
 • Nie sú potrebné žiadne zdvíhacie zariadenia (žeriav, vrátok...).
 • Systém má výrazne menej tepelných mostov po ploche obvodových stien.
 • Systém je staticky efektívnejší.
 • Výrobné náklady na m2 obvodovej steny sú nižšie ako u klasických panelov.
 • Dosahuje sa vyššia presnosť a tuhosť stien a priečok.

Ekonomické porovnanie systému φ - ha so systémom murovanej zateplenej steny

Tepelný odpor R = 6,6 m2K/W má konštrukčný systém z muriva, deklarovaný jeho výrobcom v propagačných materiáloch.
Ak ho porovnáme s fí-ha 300, ktorý má rovnaký tepelný odpor, tak dostaneme nasledovné hodnoty:

murovaný sendvič hr. 560 mm
v skladbe: murivo, min. vlna, omietka
  φ - ha 300 mm
(R = 6,67 m2K/W) (R = 6,6 m2K/W)
materiál: 100,53 €/m2 materiál: 49,98 €/m2 ;
Climatizér 33,00 €/m2
práca: 48,- €/m2 práca: 2,99 €/m2
spolu: 148,53 €/m2 spolu: 85,97 €/m2

(Poznámka: Ceny sú s DPH)

Rozdiel v cene je 62,56 €/m2 v prospech φ - ha 300 mm.

 

Čo získam, ak sa rozhodnem stavať z modulového konštrukčného systému φ - ha ?

 1. Značnú úsporu investičných nákladov na stavbu obvodových stien.
  Za ušetrenú sumu je možné obstarať si pre bežný rodinný dom technológiu na kúrenie + chladenie + vetranie s rekuperáciou vzduchu.
  Prípadne je možné tieto peniaze investovať do inteligentných technológií riadenia prevádzky domácnosti, čím sa dá výrazne zvýšiť komfort bývania a cena nehnuteľnosti.
 2. Získam viac úžitkovej plochy.
  Kým pri murovanom systéme je potrebná hrúbka steny cca 550 - 560 mm, tak rovnakú hodnotu tepelného odporu "R" dosiahneme u modulového konštrukčného systému φ - ha  pri hrúbke obvodovej steny len 400 mm!
  Rozdiel v hrúbke steny je až 160 mm, čo pri rovnakej zastavanej ploche (napr. 10 x 10 m) predstavuje zisk úžitkovej plochy až 5,78 m2 na jedno podlažie. Pri dvojpodlažnom dome je to už plocha 11,57 m2 !
 3. Použitím dreva a ostatných ekologických konštrukčných materiálov prispievam k ochrane životného prostredia.

Príklad cenovej ponuky na bungalov o zastavanej ploche 140 m2:                   

Investor:                    p. .......................                               

Podklady:                   projekt – Andante spol. s r.o.         

Rozsah dodávateľských výkonov :

1. Spodná stavba           

1.1 Zemné práce

-       skrývka ornice do hĺbky 20 cm

-       výkop základových pásov š. 0,35 m, hĺbka 1,0 m (trieda zeminy 3 – 4)

-       uloženie vykopanej zeminy na stavebnom pozemku

1.2 Zakladanie

-       betón C16/20 do základových pásov š. 350 mm

-       prefabrikované základové tvárnice š. 300 mm pod obvodové steny a 200 mm pod nosné priečky, do výšky cca 30
        cm nad terénom zalievané betónom C16/20

-       zhutnený zásyp pôvodnej zeminy

-       makadam so štrkovým zásypom hr. 150 mm

-       podkladová betónová doska z betónu C16/20 armovaná KARI 150/150/6 mm o hrúbke 150 mm

-       penetračný náter + hydroizolácia po celej ploche betónovej platne

-       základová nearmovaná doska z betónu C16/20 o hrúbke min. 80 mm

-       osadenie prechodov pre kanalizačné rozvody, prívod vody, elektriky, tepelné čerpadlo cez základové pásy pod
        základovú dosku

 

Cena spodnej stavby:                      napr.: 11 500 €  (s DPH)

                                              

2. Nosná konštrukcia         

2.1 Vonkajšie steny (z exteriéru do interiéru)

- vertikálne latovanie 20/50 mm

- protivetrová zábrana

- modul φ - ha 300 mm bez tepelnej izolácie

- vertikálne latovanie 20 až 50 mm pre rozvody inštalácií

2.2 Vnútorné steny

- SM rošt 20 mm

- modul φ - ha 150 mm bez akustickej izolácie

- SM rošt 20 až 50 mm  pre rozvody inštalácií                                             

2.3  Strešný plášť

- strešné nosníky

- laty a kontralaty       

- poistná hydroizolácia

Cena nosnej konštrukcie:          napr.:  39 200 €  (s DPH)

 

3. Uzatvorená stavba                       

3.1  Vonkajšie steny (z exteriéru do interiéru)

-  sieťka a lepidlo

-  Steico Protect hr. 40 mm

-  Steico Therm hr. 20 mm

-  tepelná izolácia do steny  hr. 280 mm

3.2  Priečky

- akustická izolácia  hr. 130 mm

3.3  Strop 

- tepelná izolácia  400 mm

- rošt CD/UD + SDK  12,5 mm

3.4  Strešný plášť

- krytina : plech RUKKI

3.5  Detaily strechy

- presahy strechy sú pri odkvape spravidla 0,5 m.

- podbitie presahov je zo SM obkladu šírky 80 -100 mm na spodnú hranu  

  strešného nosníka,  bez náteru.

3.6  Klampiarske výrobky a práce

- strešné  žľaby a zvody.

Všetky klampiarske konštrukcie sú v štandardnom vyhotovení z farbeného pozinkovaného plechu.

3.7  Okná a vchodové dvere

- plastové biele U min. = 0,9 W/m2K

- vonkajšie parapety  biely plast

Cena uzatvorenej stavby:           napr.:  29 400 €    (s DPH)

 

4.  Holodom

4.1  Fasáda

-  silikónová stierka škrabaná hr. zrna 2 mm, biela

4.2  Vnútorné plochy  obvodových stien

- polystyrén 20 mm

- tmelený a brúsený sadrokartón hr. 12,5 mm, bez náteru

4.3  Priečky

-       tmelený a brúsený sadrokartón hr. 12,5 mm, bez náteru, obojstranne

4.4  Podlaha

- betónový poter 50 mm  nearmovaný

- podlahový polystyrén  150 mm

4.5  Strop

-  parotesná fólia s príslušenstvom

-  tmelený a brúsený sadrokartón hr. 12,5 mm

4.6  Rozvod vody a odpady

-  Hliník-plast potrubie na rozvod vody

- PVC rozvody odpadov

-  príprava teplej vody tepelným čerpadlom vzduch/voda so zásobníkom na 
   200 litrov

4.7  Vykurovanie a ventilácia

-       teplovzdušné vykurovanie  a chladenie na báze tepelného čerpadla vzduch/vzduch

-       nútené vetranie s centrálnou rekuperáciou vzduchu

4.8  Elektroinštalácia

Elektroinštalácia začína skrinkou domového el. rozvádzača.

Jednofázový rozvod bude zhotovený z medených  káblov.

Jeden anténny vývod a domový zvonček

Vývody na zásuvky a vypínače :

obývacia izba     - 1 ks  vývod na strop pre svietidlo

                           - 2 ks  dvoj zásuvky + 1 ks jedno zásuvka

                           - 1 ks  vypínač

izby                     - 1 vývod na strop pre svietidlo

                            - 2 ks zásuvka

                            - 1 ks vypínač

kuchyňa               - 1 ks vývod na strop pre svietidlo

                  - 1 ks vývod stenový  pre svietidlo v kuchynskej linke

                  - 1 ks vypínač

                  - 4 ks dvoj zásuvky

kúpelňa                - 1 ks vývod na strop pre svietidlo

                          - 1 ks dvoj zásuvka + 1 ks zásuvka

                          - 1 ks vypínač

WC                      - 1 ks stropný vývod

                          - 1 ks vypínač

chodba                - 1 ks stropný vývod

                          - 1 ks dvoj zásuvka

                          - 2 ks vypínače

                          - 1 ks vonkajšie svietidlo

                          - 1 ks zvonček, tlačidlo zvončeka

vonk. vstup          - 1 ks stenový vývod

                          - 1 ks vypínač

4.9  Parapety

- vnútorné parapety z DTDL biela

Cena holobytu                   napr.:  50 400 €   (s DPH)

 

5.  Na kľúč                      

5.1  Podlaha

- plávajúca podlaha/dlažba (cena materiálu 12,- €/m2 s DPH)

5.2  Obklady

-       keramické obklady do výšky 2,1 m v kúpelni a WC (cena materiálu 12,- €/m2

        DPH),  kolmé kladenie bez listel, vzorov, s rohovými lištami a so

        škárovacou hmotou bielej farby

5. 3  Elektrika

- zásuvky a vypínače ABB klasik, bez svietidiel

5.4  Sanita

- vaňa biela smaltovaná  170 x 75 cm á                                                 

- umývadlo biele bez nohy š. 65 cm                                                            

- WC kombi biele s plastovou nádržkou so šikmým odpadom            

- sprchovací kút 80x80 cm biely                                                               

- batéria kuchynská jednopáková zmiešavacia chrómovaná,                 

- umývadlová batéria jednopáková zmiešavacia chrómovaná               

- sprchovacia batéria s  ručnou sprchou                                                    

- vaňová batéria stenová                                                                          

5.5  Nátery

- oceľové ext. konštrukcie: základný syntetický náter

- drevo v exteriéroch: základný náter

- drevo v interiéroch: bez náterov

- steny a stropy: bez náterov          

5.6  Vnútorné dvere

- plné hladké fóliované do obkladových zárubní, bez vrchného kovania

             Cena  dokončenia na kľúč:                 napr.:  8 400,- €  (s DPH)

                                           

                       Cena dodávky celkom:

                 a) spodná stavba                              11 500  €   ( s DPH )

                b) nosná konštrukcia                       39 200  €   ( s DPH )

                c) uzatvorená stavba                       29 400  €   ( s DPH )

                d) holobyt                                            50 400  €   ( s DPH )

                e) na kľúč                                             8 400  €   ( s DPH )

            spolu:                                                 138 900  €   ( s DPH )

Poznámka: K zmluve o dielo sa dodáva ako príloha č.1podrobný  položkovitý rozpočet stavby.

Parametre stavby: 

-       tepelný odpor obvodového plášťa R = min. 8,5  m2K/W, 

-       spotreba energie na vykurovanie je pod hranicou 35 kWh/m2 úžitkovej plochy/rok, 

-       súčiniteľ infiltrácie   nmax =  1,0

-       v objekte je zabudované nútené vetranie s centrálnou rekuperáciou vzduchu

-       príprava TÚV na báze tepelného čerpadla vzduch/voda s 200 litrovým zásobníkom

Cenová ponuka platí 3 mesiace !


Ďalšie technické informácie: